JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE JABLANICA ZA 2022. GODINU

Više informacija na linkovima:

http://www.jablanica.ba/ba/vijesti-jablanica/oglasi/javni-poziv-organizacijama-civilnog-drustva-nevladinim-organizacijama-za-predaju-prijedloga-projekata-koji-ce-se-finansirati-iz-budzeta-opcine-jablanica-za-2022-godinu.html

Općina Jablanica poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Jablanica iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1.

Obilježavanje značajanih datuma i događaja (lokalnih i drugih nivoa), organizacija i provedba manifestacije „Jablaničko ljeto 2022“ (multikulturalna manifestacija), oblast definirana  strateškim ciljevima Strategije razvoja općine Jablanica za period 2021-2027 i drugim važećim razvojnim dokumentima Općine;

2.

 

 

3.

Neformalna edukacija za mlade (kursevi stranih jezika, edukacija iz oblasti likovne umjetnosti, fotografije, muzike, škole i informatike); Kultura (kulturno-sportske manifestacije, koncerti, izložbe, predstave..); Rad sa mladima u zajednicama i promocija volonetrizma;

Sportske aktivnosti-sport za sve; zaštita okoliša, promocija turizma i stvaranje preduslova za unapređenje turističkih potencijala u općini Jablanica; Zapošljavanje mladih (poticanje preduzetništva, edukacije, strart-up programi (projekti u skladu sa razvojnim ciljevima i strateškim dokumentima Općine Jablanica.

         

Iznosi sredstava za odobrene projekte iznosit će od 1.000,00 KM – 3.000,00 KM (konvertibilnih maraka) za prioritetnu oblast 1 (ne mogu aplicirati organizacije civilnog društva koje se nalaze na spisku omladinskih organizacija općine Jablanica, sportske organizacije i organizacije proglašene od općeg interesa za Općinu Jablanica).

Iznosi sredstava za odobrene projekte omladinskih organizacija iznosit će od 1.000,00 KM – 3.000,00 KM (konvertibilnih maraka) za prioritetnu oblast 2 i 3 (mogu samo aplicirati organizacije civilnog društva koje se nalaze na spisku omladinskih organizacija općine Jablanica).

Ukupan iznos za prioritetnu oblast 1 koji će se raspodjeliti za finansiranje projekata organizacija civilnog društva je 25.000,00 KM.

Ukupan iznos za prioritetnu oblast 2 i 3 koji će se raspodjeliti za finansiranje projekata omladinskih organizacija sa područja općine Jablanica je 20.000,00 KM.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD-e i NVO-e (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnosioce projekta u okviru javnog poziva. Za projekte za koje su finansijska sredsva obezbjeđena u Budžetu općine Jablanica za 2022 godinu neće se moći aplicirati putem ovog javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:                                                                                

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Jablanica može se preuzeti od 25.03.2022. godine slanjem  zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili lično preuzimanjem u: Šalter sali Općine Jablanica (šalter br.1), Pere Bilića br. 15, 88420 Jablanica. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći i na službenoj web stranici općine (www.jablanica.ba). Pitanja u vezi sa javnim pozivom mogu se postaviti putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., sa naznakom za Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati iz budžeta Općine Jablanica za 2022. godinu. Pitanja se mogu postavljati do 11.04.2022. godine. Odgovori na upite bit će dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primitka upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnosiocima prijedloga ili javno objavljeni na općinskoj web stranici

PREDAJA APLIKACIJA: U jednom (1) primjerku za svaki kandidovani projekat u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 15:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati iz budžeta Općine Jablanica za 2022. godinu (obavezno navesti prioritetnu oblast na koju se aplicira):

Općina Jablanica,

Šalter sala (šalter br.1),

Pere Bilića 15, 88420 Jablanica.

 Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

Konkurs je otvoren 21 dan, a rok za predaju aplikacija je 14.04.2022. godine, do 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnosioca projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta. Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine  Jablanica, kao i na oglasnoj ploči Općine.

 

Facebook

Udruge u Doljanima

Idi na vrh